آذین مارکت می گویند؛ مردی در امامزاده ایی اختیار ادرارش را از کف داد و در صحن

آذین مارکت
می گویند؛ مردی در امامزاده ایی اختیار ادرارش را از کف داد و در صحن امامزاده ادرار کرد! مردم خشمگین شدند و به سمت او هجوم بردند و خواستند که او را بکشند...! مرد که هوش و فراستی بسیار داشت گفت؛ای مردم ! من قادر به ادرار کردن نبودم؛ امامزاده مرا شفا داد...! ناگهان به یکباره مردم ادرار او را به عنوان تبرک به سر و صورت خود مالیدند! منشا اشتباهات ندانستن نیست، بلکه تقلید و اعتقادات کورکورانه است. به زاهد گفتم این زهد و ریا تا کی بود باقی بگفتا؛تا به دنیا مردم نادان شود پیدا...!

جهالت

@azinmarket