آذین مارکت عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست ساخت دست عکاس است درونت را زیبا کن

آذین مارکت
عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست ساخت دست عکاس...
عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست ساخت دست عکاس است
درونت را زیبا کن که مدیون
هیچ عکاسی نباشی

خسرو_شکیبایی

@azinmarket