آذین مارکت زندگی دشمن شما نیست، امـا طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد. ریچارد

آذین مارکت
زندگی دشمن شما نیست،
امـا طرز فکرتان 
می تواند دشمن...
زندگی دشمن شما نیست،
امـا طرز فکرتان
می تواند دشمن شما باشد.


ریچارد کارسون

@azinmarket